O spoločnosti

Spoločnosť CI-servis SK, s.r.o. bola založená začiatkom roku 2007 v súlade so zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, ktorá sa transformovala z divízie technickej ochrany spol. CI- servis a.s. založenej v roku 1998. z

Za pomerne krátke obdobie svojej existencie si svojou činnosťou spoločnosť vybudovala významné postavenie medzi renomovanými technickými službami. Spoločnosť pri poskytovaní služieb sa opiera o mnohoročné skúsenosti manažmentu v oblasti ochrany majetku a osôb.

Poskytujeme svoje služby pre významné hospodárske, obchodné, administratívne a finančné inštitúcie Slovenska a to ako v štátnom, tak aj súkromnom sektore. Sme schopní poskytnúť svoje služby klientom na celom území Slovenska.

Spoločnosť CI-servis SK poskytuje tieto technické služby:

 • Montáž a inštalácia
 • Oprava a servis
 • Vývoj a výroba
 • Nákup a predaj
 • Poradenstvo
 • Projektovanie

Personálne zabezpečenie činnosti spoločnosti

Spoločnosť CI-servis SK zabezpečuje všetky ponúkané služby skúsenými, preverenými pracovníkmi, ktorí disponujú potrebnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej činnosti.

Všetci pracovníci spĺňajú nasledovné podmienky:

 • občan SR
 • min. stredoškolské vzdelanie
 • morálna a trestná bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • splnenie podmienok určených zákonom pre styk so štátnym a služobným tajomstvom
 • certifikát

Spoločnosť zabezpečuje pravidelné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie zamestnancov spoločnosti. V súlade s právnymi predpismi spoločnosť vykonáva pravidelné školenia z oblasti BOZP a PO.

Materiálne a technické zabezpečenie činnosti

Spoločnosť CI-servis SK vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného pracovného prostredia pracovníkov, ich materiálno technické zabezpečenie.

Spoločnosť CI-servis SK zabezpečuje pre svojich klientov komplexnosť ponúkaných služieb, minimálne dodacie lehoty, rýchly servis, stály vzájomný kontakt. Jednou z hlavných zásad činnosti spoločnosti je spokojnosť, bezstarostnosť a istota našich klientov. Spoločnosť prijíma rad opatrení za účelom dosahovania, udržiavania a neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

Záruky

 1. Záruka zákonnosti – spoločnosť cti a dodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy ako vo vzťahu k svojim klientom, tak aj vo vzťahu k svojim zamestnancom. Vo vzťahu ku klientom spoločnosť dodržiava zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Poskytujeme technické služby len na základe uzatvorených zmlúv, ktoré vychádzajú z právneho poriadku Slovenskej republiky a sú koncipované na základe zásady vzájomnej výhodnosti. Vo vzťahu k zamestnancom dodržiavame ustanovenia zákonníka práce, zákona o zamestnanosti, zákona o mzde a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky . Ctíme a dodržiavame ľudské práva a antidiskriminačné princípy.
 2. Záruka diskrétnosti – spoločnosť a všetci jej zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb a počas obdobia po ktorý sú služby poskytované. Ctime si svojich klientov, ich dôveru, ktorú nám preukazujú tým, že nám zveria časť svojho know-how a vecí, ktoré predstavujú ich obchodné tajomstvo.
 3. Záruka odbornosti – všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí sa podieľajú na poskytovaní technických služieb spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom. Spoločnosť vynakladá nemalé prostriedky na neustále preverovanie a zvyšovanie odborných predpokladov svojich zamestnancov.
 4. Záruka spoľahlivosti – mottom spoločnosti je spoľahlivosť a istota našich klientov. Spoločnosť vykonáva rad opatrení, aby svoje služby poskytovala k úplnej spokojnosti klientov. Vykonáva pravidelnú kontrolnú činnosť výkonu služieb, motivuje svojich pracovníkov k zodpovednému a spoľahlivému výkonu.

Environmentálna politika spoločnosti

Spoločnosť CI-servis SK je moderná spoločnosť, ktorá všetky svoje aktivity zabezpečuje tak, aby ich negatívne pôsobenie na životné prostredie bolo čo najmenšie. V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie, začlenilo vedenie firmy ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Prioritami environmentálnej politiky našej spoločnosti sú: všetky zariadenia, ktoré spoločnosť prevádzkuje pri svojej činnosti, prevádzkovať v súlade s ochranou životného prostredia, efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých svojich činnostiach a obmedzovať tvorbu a objem odpadov, tieto následne separovať, využívať a zlepšovať systém vzdelávania zamestnancov k zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, odborných znalostí a zodpovednosti pri ochrane životného prostredia, spolupracovať v oblasti životného prostredia so štátnou správou a odbornými organizáciami za účelom zlepšenia vplyvu, ochrany, prevencie a získavania nových poznatkov, dodržiavať podmienky z rozhodnutí štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, trvale zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a hygienu práce, udržiavať a neustále zlepšovať systém účelnej internej komunikácie medzi riadiacimi zamestnancami a zamestnancami.

Od svojich zamestnancov vedenie očakáva plnú podporu v týchto snahách a zaväzuje ich k plneniu zásady, že ochrana životného prostredia patrí, ako neoddeliteľná súčasť pracovných povinností, k jednej zo základných úloh každého zamestnanca spoločnosti.

 
späť